mag. Dušan Krajnik

ELES, d.o.o.

V družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, je vodja Službe za upravljanje in razvoj kadrov. Ni naključje, da so izsledki njegovega znanstveno raziskovalnega dela, ki so zajeti v njegovem magistrskem delu tako povezani z vsebinami, ki jih vsakodnevno udejanja tudi v praksi. Kot človek akcije v družbah (zasebnega ali javnega značaja) kjer deluje, nenehno uvaja nove in nove metode ter orodja za učinkovito ravnaje z zaposlenimi. Vrhunski dosežki pri upravljanju in razvoju zaposlenih, ki jih dosega skupaj s svojimi strokovnimi sodelavci, se odražajo v odličnih rezultatih pri merjenju organizacijske klime in kulture, zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela in delovnih vrednot v družbah kjer deluje. Svoje znanje in praktične izkušnje rad »razdaja«, na njemu značilen način, na domačih in mednarodnih konferencah. Dobrodošel sogovornik je mnogim vodilnim osebam in vodstvenim ekipam, ki želijo spremeniti in/ali nadgraditi ravnanje z zaposlenimi za gradnjo njihovih kariernih poti.

Model analiziranja izobraževalnih potreb v prerezu strateških ciljev organizacije

Četrtek – September 23. I 11:50

Posamezniki v organizacijah želijo biti uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. K temu največ prispevajo prav usposobljeni in izobraženi zaposleni.
V času hitrih sprememb je pomembno, da znamo kadrovski strokovnjaki predvideti kakšna znanja, veščine in spretnosti bodo zaposleni potrebovali, da bodo uspešno opravljali svoje delo in s tem prispevali k uspešnosti podjetja. V družbi ELES, d.o.o smo opredelili strateške cilje družbe za katere vzpostavljamo kadrovske strategije, ki nam služijo kot usmerjevalec pri ugotavljanju izobraževalnih potreb. S pomočjo različnih metod sistematično zbiramo informacije o tem kako lahko izobraževanje prispeva k doseganju ciljev družbe, izboljšanju medsebojnih odnosov in posledično večjemu zadovoljstvu zaposlenih. V fazi odločanja o prioritetah pri izobraževanju so nam pomembne tako potrebe povezane s proučevanjem okolja, v katerem družba deluje, kot tudi posameznikove želje, interesi. Pred sprejetjem končnega dogovora o izobraževalnih potrebah upoštevamo tudi omejitve kot so čas namenjen izobraževanju in finančna sredstva.